groepsuitjes specialist van Gelderland
groepsuitjes specialist van Gelderland

Huurvoorwaarden De Westernboerderij

Huurvoorwaarden De Westernboerderij

Huurvoorwaarden De Westernboerderij 

Artikel 1
De huurder wordt geacht de scooter in goede staat te hebben ontvangen. De Westernboerderij B.V. wordt geacht de scooter in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de scooter in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde scooter toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de scooter contant aan de Westernboerderij B.V. voldoen.
b. Scooterrijders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat. De verzekering eist dit en om geen problemen te krijgen moeten we ons hier aan houden.
c. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen, en deze op een inname afleveringsformulier namens huurder voor gezien en akkoord ter eindafrekening af te tekenen.

Artikel 3
Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging (aan een vast punt).

Artikel 4
De Westernboerderij B.V. is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van De Westernboerderij B.V. op aanvullende schadevergoeding. De organisator, de persoon/bedrijf die de tour geboekt heeft, blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de kosten.

Artikel 5
De Westernboerderij B.V. is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde scooter naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter, daar deze door De Westernboerderij B.V. niet is verzekerd tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen

Artikel 7
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde scooter verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde scooter aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
Bij te laat terugbrengen van de scooter wordt voor het eerste uur € 15,- in rekening gebracht, daarna wordt het volledige dagtarief in rekening gebracht, verhoogd met € 25,- administratiekosten.
In geval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan verhuurder is gemeld en door verhuurder is geaccepteerd, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 10
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de scooters tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.

Artikel 11
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. De Westernboerderij B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Let op: Op kleding en schoeisel zou een benzinespatje of andersoortig vlekje kunnen komen. Houd hier rekening mee.
Overige voorwaarden scooterhuur.
– Kilometers volgens de route.
– Scooter wordt met volle tank afgeleverd.
– Scooter moet ingeleverd worden met volle tank (geldt niet indien er een route wordt gereden van 2 uur bij De Westernboerderij B.V.).
– Indien scooter niet is afgetankt kan een tank worden afgekocht voor € 12,50. (alleen bij dagverhuur)

Meenemen bij scooterhuur:
– Geldig legitimatiebewijs (ID-Kaart, Paspoort, Rijbewijs) met adresgegevens
– Borg

De Westernboerderij B.V. Baarleweg 4 – 6941 RD – DIDAM  – T. 0316 – 200 200